Política de privacidade

Lexislación

De acordo co establecido no Artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13, relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Responsable do tratamento

Identidade: Santiago Interiores s.l.u, con CIF B-15.513.260 con dirección en Av. San Lázaro, 91, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña, España.

Finalidade do tratamento

A recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais ten como finalidade a xestión da relación cos potenciais clientes e colaboradores profesionais que contactan por medio dos diferentes formularios de contacto.

  • Finalidade do formulario de contacto xeral: xestionar debidamente unha consulta, comentario ou suxestión.
  • Finalidade do formulario de solicitude de cita previa: xestionar una solicitude de cita.
  • Finalidade do formulario de solicitude dun proxecto: xestionar unha solicitude de proxecto.
  • Finalidade do formulario de contacto para profesionais: xestionar una solicitude de información sobre a liña de colaboración con profesionais.
  • Finalidade do formulario de subscrición á newsletter: xestionar o envío do boletín de novidades de Santiago Interiores. Os datos que nos facilite serán utilizados para propoñerlle servizos que se adapten ás súas necesidades e preferencias, co fin de poder realizar unha maior personalización da información que lle enviemos.
  • Finalidade do formulario de envío de CV: xestionar unha candidatura para unirse ao equipo de Santiago Interiores.

Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite a baixa do servizo. Os datos poderán cederse a colaboradores e empresas prestadoras de servizos de márketing dixital e publicidade, con fins de análises, xeración de perfís de uso, estudos de márketing, enquisas de calidade e mellora da interacción cos nosos clientes ou usuarios da web.

Lexitimación

Informámoslle de que a base legal para o tratamento dos seus datos é a de xestionar as solicitudes que nos remita a través dos diferentes formularios dispoñibles. O interesado dá o seu consentimento ao encher o formulario e enviar os seus datos, aceptando previamente a política de privacidade.

Conservación dos datos

Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos.

Cesións de datos

Os datos non se cederán a terceiros salvo: nos casos nos que exista unha obriga legal, ou no caso de que deban cederse a colaboradores e empresas prestadoras de servizos de márketing dixital e publicidade, con fins de análises, xeración de perfís de uso, estudos de márketing, enquisas de calidade, e mellora da interacción cos nosos clientes ou usuarios da web. Ao achegarnos os seus Datos Persoais a través deste portal, vostede autorízanos a tratar e compartir a súa información cos devanditos colaboradores. Por eficiencia do servizo, algúns dos prestadores mencionados están situados en territorios situados fóra do Espazo Económico Europeo. En tales casos, informámoslle de que transferimos os seus datos con garantías adecuadas e sempre gardando a seguridade dos mesmos. Pode consultar a certificación dalgúns dos nosos provedores certificados en Privacy Shield, a través da seguinte ligazón: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Dereitos do interesado

Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís

Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a lopd@santossantiago.com, indicando por escrito a súa petición e achegando fotocopia do seu DNI.

Medidas de seguridade

Tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, Santiago interiores s. l.u. aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco. Santiago interiores s.l.u. non será responsable de posibles danos ou prexuízos que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas a Santiago Interiores; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias ou sobre cargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no Centro de Procesos de Datos, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fora do control de Santiago Interiores.

Tratamento baseado no consentimento do afectado

A través desta páxina web https://www.santossantiago.com non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

Deber de confidencialidade

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 Santiago interiores s. l.u. comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado

Para os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos persoais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar

No caso de que non estea conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.