Aviso legal

1. Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio https://santossantiago.com/es a partir de agora Sitio Web está rexistrado a nome de SANTIAGO INTERIORES, S.L.U. con domicilio social en Avda. San Lázaro 91, 15703 – SANTIAGO (A Coruña); sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 1.648 do Arquivo Sección Xeral, Folio 45, Folla nº C.14028, Inscripción 2ª, provista de CIF ESB15513260, a partir de agora O TITULAR.

2. Condicións de uso

2.I. Usuarios/as

O acceso e/ou uso do Sitio Web https://santossantiago.com/es, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condición xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condición xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio Web.

2.II. Uso do Sitio Web, os seus servizos e contidos

O/a usuario/a comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquer/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do Sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, archivos de sonido e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reproducción, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares o resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos DO TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/das usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que no causen prexuízo algún á web.

2.III. Modificación unilateral

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen aviso previo, sempre que o considere oportuno, a estructura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condición de acceso e/ou uso do mesmo.

2.IV. Ligazóns

O establecemento de calquera “ligazón” entre unha páxina web e o Sitio Web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reproducción, nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do Sitio Web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou otros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos posto sao dispor do público na páxina web desde a que se realice a “ligazón” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

2.V. Exclusión de garantías e responsabilidade

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou os seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/das usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestador por terceiros/as e postos a disposición dos/das usuarios/as no Sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do Sitio Web.

2.VI. Duración

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito  para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

2.VII. Lexislación aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

SANTIAGO INTERIORES S.L.U. e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados de Tribunais do domicilio do usuario para cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, SANTIAGO INTERIORES, S.L.U. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO.

3. Baixa de comunicacións comerciais

De conformidade coa Lei de Servizos da Sociedade da Información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo dun mes desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a lopd@santossantiago.com.